Zapytanie ofertowe 07 Czerwiec 2018

Mactronic Sp. z. o.o. Sp. k. z siedzibą: ul. Stargardzka 4, 54-516 Wrocław, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na zakupu usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowania firmy MACTRONIC do zmian w zakresie bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych wynikających z zapisów unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO. Zamówienie może realizować jedynie Instytucja Otoczenia Biznesu.

Na realizację usługi planuje się uzyskać współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Zamówienie jest planowane do wykonania w ramach projektu Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF”, realizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przygotowane w celu zapewnienia ponoszenia wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 dla wydatków o wartości do 20 tyś netto.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

Termin obowiązywania zapytania ofertowego: 11.06.2018

 

Szczegóły w załączniku:

1. Załącznik nr. 1