WWW - Zapytanie ofertowe 25 Maj 2018

Mactronic Sp. z. o.o. Sp. k. z siedzibą: ul. Stargardzka 4, 54-516 Wrocław, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu nowego serwisu internetowego w pełni przystosowanego do współpracy z klientem wielojęzycznym na wielu płaszczyznach wraz z opracowaniem projektów graficznych. Usługa ma zostać dostarczona w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych w Mactronic Sp. z. o .o. Sp. k. oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne”,  planowanego do dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF; Schemat 1.4. B ab Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne.

 

Szczegółowe informacje dostępne w załączniku:

1. Załącznik nr. 1

2. Załącznik nr. 2