Przestestuj Mactronic ! 22 Październik 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym fanpage www.facebook.com/Mactronic.

 

Poniżej znajduje się regulamin konkursu:

 

 

Regulamin konkursów na fanpage

 

1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE

 

1.1.       Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursów przez firmę Mactronic sp. z o. o., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, zwaną dalej Organizatorem.

 

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

a)    Fanpage – podstronę Serwisu promującą działalność Organizatora

oraz wykorzystywaną doprowadzenia Konkursów i ogłaszania w formie postu ich szczegółowych warunków oraz wyników, utworzoną oraz prowadzoną zgodnie z regulaminem Serwisu pod adresem www.facebook.com/Mactronic

b)    Konkurs – wydarzenie, którego źródłem jest przyrzeczenie publiczne

składane przez Organizatora za pośrednictwem Fanpage’u w którym Organizator zobowiązuje się do przyznania Laureatowi nagrody rzeczowej ufundowanej przez Sponsora w zamian za najlepsze dzieło lub czynność na warunkach określonych w Regulaminie oraz w szczegółowych warunkach Konkursu.

c)    Laureat – Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w trybie określonym

w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.

d)    Sponsor – fundator nagrody określony w zadaniu konkursowym

d)    Osoba – osoba fizyczna.

e)    Regulamin –niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki

Uczestnika i Organizatora.

f)     Serwis – społecznościowy portal internetowy prowadzony pod domeną

www.facebook.com.

g)    Uczestnik –osoba, która dokonała Zgłoszenia przez wykonanie

dzieła lub czynności w sposób określony w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.

h)    Zgłoszenie –czynność lub dzieło opisane w warunkach Konkursu

zgłoszone przez Uczestnika równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu (uczestnictwo w Konkursie).

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Szczegółowe warunki konkursu opublikowane na Fanpage’u w formie postu na tablicy zawierającej w szczególności następujące informacje:

a)   rodzaj czynności lub dzieła jakie powinien wykonać Uczestnik,

b)   czas trwania Konkursu,

c)   nagrodę przewidywaną dla najlepszych Uczestników,

d)   zasady wyłonienia Laureata Konkursu.

2.2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby uprawnionej do udziału.

2.4. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez żadnych konsekwencji informując o tym Organizatora za pośrednictwem Serwisu.

2.5. Konkurs może być odwołany przez Organizatora w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej został ogłoszony z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały Zgłoszenia.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE „TESTUJ MACTRONIC”

 

3.1. Uczestnikiem może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria(uprawniony do udziału):

 

a)   jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski,

b)   w dniu przystąpienia do Konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada

pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 3.2.

Regulaminu,

c)   jest fanem Fanpage’u,

d)   posiada jedno konto w Serwisie, a dane zawarte w nim w momencie

dokonania Zgłoszenia są prawdziwe i aktualne oraz zgodne z regulaminem Serwisu oraz z rzeczywistymi danymi Uczestnika,

e)   nie jest pracownikiem Organizatora ani małżonkiem, zstępnym,

wstępnym lub rodzeństwem takiego pracownika.

f) złoży podpis na umowie o przekazaniu latarki do testów i zadeklaruje stworzenie kreatywnej recenzji produktu, której kształt będzie określony w umowie.

 

3.2. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.

 

3.3. Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej zgody Organizatora.

 

3.4. O wyborze Laureata/Laureatów, w zależności od informacji opublikowanej w szczegółowych warunkach Konkursu, decyduje Komisja.

 

3.5. W przypadku naruszenia Zgłoszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego Zgłoszenie spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.

 

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących przypadkach:

 

a)   Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub Regulaminem,

b)   Zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

c)   Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich,

d)   Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,

e)   Uczestnik nie przedstawił zgody na uczestnictwo w Konkursie stosownie do pkt.3.2. Regulaminu,

f)    Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń gwarantujących rzetelne przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników.

 

3.7. Laureat przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do Zgłoszenia oraz nieodpłatnie całość majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

 

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności

techniką cyfrową lub drukarską,

b)   wprowadzanie do obrotu, w szczególności przez sprzedaż, najem lub

użyczenie oryginału lub egzemplarzy Zgłoszeń,

c)   rozpowszechnianie Zgłoszeń przez publiczne wykonanie, wystawienie,

wyświetlenie odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy miał dostęp do Zgłoszenia w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

 

3.8. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Laureata w dowolnym celu, w tym celach marketingowych przy realizacji dowolnych przedsięwzięć.

 

3.9. Organizator jest uprawniony do dalszego zbywania majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia Laureata.

 

3.10. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Laureata z chwilą wydania nagrody.

 

3.11. Uczestnik z chwilą Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem i szczegółowymi warunkami Konkursu na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 3.7.

Regulaminu.

 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE „TESTUJ MACTRONIC”

 

4.1. Nagrody otrzymają osoby, które wykonają zadanie konkursowe, tj. stworzą kreatywną recenzję produktu – latarki firmy Mactronic, wybierając jeden z modeli wymienionych w regulaminie i ogłoszeniu konkursowym:

  • Photon
  • Nippo 1.8
  • Nippo 1.9 RC
  • Nippo 3.3 RC
  • Camo
  • Phantom,
  • M-Force 630
  • Warlock
  • Wizard

 

4.2.  Osoby, które otrzymają nagrody zobowiązane są w ciągu 30 dni przesłać recenzję otrzymanego produktu w wybranej przez siebie formie: tekstu (minimum 500 znaków), zdjęcia i tekstu lub filmu.

4.3. Jeśli Laureat nie prześle recenzji w terminie 30 dni zobowiązany jest do zwrotu nagrody na własny koszt na adres siedziby organizatora.

4.4. Przed otrzymaniem nagrody Laureat zobowiązany jest podpisać dokument, w którym potwierdzi, że zgadza się na zwrot nagrody, jeśli nie prześle recenzji spełniającej wymogi określone regulaminem.

4.5. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz – w przypadkach wskazanych w szczegółowych warunkach Konkursu - do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą osoby wskazane przez Organizatora.

4.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage’u, a werdykt jest werdyktem ostatecznym.

4.7. Powiadomienie Laureata o wygranej nastąpi przez Serwis przy pomocy systemu komentarzy i wiadomości prywatnych na Fanpage’u.

4.8. Laureat zobowiązany jest skontaktować się za pośrednictwem Serwisu z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 7 dni od dnia nadania powiadomienia, o którym mowa w ustępie powyżej.

4.9. W przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba niespełniająca warunków wskazanych w Regulaminie oraz umowie o uczestnictwie, osoba taka nie nabywa prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

4.10. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych, niewłaściwych, nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących adresu korespondencyjnego lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie przez Organizatora nagrody.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Roszczenia i reklamacje związane Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Mactronic sp. z o. o., ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja”.

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, wskazanie Konkursu, którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz podpis zgłaszającego.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszenia reklamacyjnego Zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie (listem poleconym).

 

6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 

6.1. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, korespondencyjny) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926, ze zm.).

6.2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Konkursie.

6.3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

6.4. Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych Mactronic oraz w materiałach związanych z Konkursem, w tym na Fanpage’u.

6.5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z umożliwieniem dostępu do danych Uczestnika w Serwisie, w szczególności imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

 

 

 

7. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

7.1. W celu udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz szczegółowych warunków Konkursu.

8.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią szczegółowych warunków Konkursu rozstrzygające znaczenie mają szczegółowe warunki Konkursu.

8.5. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U z 2004 r., Nr 4, Poz. 27 ze zm.).

8.6. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez Serwis ani osoby z nim związane, a Uczestnik zwalnia Serwis z odpowiedzialności wynikającej z udziału w Konkursie i jego przebiegu.