Jubileuszowy Konkurs Mactronic 27 Luty 2014

Z okazji przypadającej w tym roku, 25 rocznicy działalności firmy Mactronic, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie „Tajemnicza historia Mactronic”, w którym nagrodami są nasze latarki.

Konkurs jest przeznaczony dla fanów strony Mactronic na FB i odbędzie się na www.facebook.com/Mactronic, w terminie od 1 do 5 marca 2014.

 

Każdego dnia, o poranku opublikujemy na FB jedno pytanie dotyczące ciekawostek na temat naszej firmy. Wśród osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi rozlosowane zostaną  czołówki i latarki ręczne, m.in. Mactronic Luna i Sniper. Każdy dzień to szansa wygrania nowej nagrody!

 

REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI „Tajemnicza historia Mactronic”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs pod nazwą „Tajemnicza historia Mactronic” (zwany dalej „Konkursem Jubileuszowym”) organizowany jest przez Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą przy ul. Metalowców 25a we Wrocławiu (zwaną dalej „Mactronic”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu Jubileuszowego, zasady uczestnictwa, nagrody, sposób wyłonienia laureatów oraz przekazania im przyznanych nagród.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie  firmy Mactronic w dziale Aktualności: http://www.mactronic.pl/pl/news.html oraz na profilu Facebookowym firmy: https://www.facebook.com/Mactronic w notatkach zamieszczonych pod zdjęciem w tle  w okresie od dnia 2014-02-28 do dnia 2014-03-07.

4. Konkurs Jubileuszowy organizowany jest na terytorium Polski, wyłącznie w serwisie Facebook, na stronie www.facebook.com/mactronic.

5. Konkurs Jubileuszowy będzie trwał od dnia 2014-03-01 do dnia 2014-03-05 .

6. Fundatorem Nagród w Konkursie Jubileuszowym jest Mactronic.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE JUBILEUSZOWYM

1. Uczestnikiem Konkursu Jubileuszowego może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K (Mactronic) na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Mactronic i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

(określana dalej jako „Uczestnik”).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Jubileuszowym jest spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie Jubileuszowym musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Zadanie Konkursu Jubileuszowego polega na udzieleniu odpowiedzi na minimum jedno pytanie umieszczone na stronie www.facebook.com/Mactronic. Uczestnicy dokonują odpowiedzi poprzez dodanie komentarza z ich odpowiedzią pod wpisem z pytaniem konkursowym.

4. Pytania konkursowe będą publikowane codziennie, w dniach 1-5 marca 2014, do godziny 08.00 na stronie www.facebook.com/Mactronic .

5.  Każdy Uczestnik w danym dniu może udzielić tylko jednej odpowiedzi na pytanie Konkursu Jubileuszowego. W przypadku udzielenia większej ilości odpowiedzi, do oceny i ewentualnego dalszego losowania nagrody brana będzie pod uwagę pierwsza odpowiedź Uczestnika, wyświetlona  jako jego komentarz do wpisu z pytaniem konkursowym na stronie www.facebook.com/Mactronic

6. O dowolnej porze w ciągu dnia, na stronie www.facebook.com/Mactronic Organizator konkursu będzie umieszczał podpowiedź do danego pytania konkursowego.

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 3

PRZYZNANIE NAGRÓD W KONKURSIE JUBILEUSZOWYM

1. Firma Mactronic funduje 5 (słownie: pięć) nagród konkursowych, które zostaną rozlosowane wśród Uczestników, którzy udzielą w danym dniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe

jak następuje:

a) sobota 2014-03-01: 1 (słownie: jedna) latarka ręczna Black EYE MINI

b) niedziela 2014-03-02: 1 (słownie: jedna) lampa czołowa Luna

c) poniedziałek 2014-03-03:  1 (słownie: jedna) latarka kątowa Cyclops

d) wtorek 2014-03-04: 1 (słownie: jedna) latarka ręczna Sniper

e) środa 2014-03-05: (słownie: jedna) latarka czołowa Luna

2. Zwycięzca nagrody dnia zgodnie z § 3   pkt.1, zostanie wyłoniony drogą losowania każdego dnia trwania Konkursu Jubileuszowego, a jego nazwa użytkownika umieszczona zostanie jako komentarz pod wpisem z prawidłową odpowiedzią zamieszczonym przez organizatora konkursu www.facebook.com/Mactronic.

3. W losowaniu nagród (zgodnie z § 3  pkt. 1) wezmą udział uczestnicy, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe,  w dniu jego ukazania się na www.facebook.com/Mactronic,  jednak nie później niż do godziny 22.00.

4. Prawidłowa odpowiedź na pytanie Konkursu Jubileuszowego będzie wyświetlana w każdym dniu trwania akcji, po godzinie 22.00 w formie wpisu na profilu Facebookowym firmy Mactronic www.facebook.com/Mactronic

5. Zwycięzcy konkursu skontaktują się z Organizatorem za pośrednictwem FB, wiadomością prywatną w celu ustalenia szczegółów realizacji nagrody wymienionej w § 3   pkt. 1, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyniku, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na pośrednictwem Poczty Polskiej do 14 dni od momentu zakończenia Konkursu

7. Przyznane nagrody nie mogą być zamieniane na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród.

9. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody.

10. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o zbliżonej: wartości pieniężnej i parametrach technicznych.

12. Uczestnicy Konkursu Jubileuszowego wyrażają zgodę na publikację na www.facebook.com/Mactronic ich imion, nazwisk lub nazwy użytkowników, jaką posługują się na stronie Facebook.com, w celach konkursowych.

§ 4

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Jubileuszowego mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej – mailem, na adres marketing@mactronic.pl w terminie 14 dni od daty ostatniego losowania Konkursu Jubileuszowego tj. 2014-03-05 (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

2. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.

3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od upływu powyższego terminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie Jubileuszowym. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Konkursu Jubileuszowego oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.mactronic.pl/pl/news.html

2. Naruszenie przez Uczestników Konkursu Jubileuszowego któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu Jubileuszowego oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań Konkursu Jubileuszowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej w tym w szczególności działania sieci Web, w ramach, której jest zaimplementowana strona www.facebook.com/mactronic) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.