Energetab - regulamin konkursu! 15 Wrzesień 2014

REGULAMIN KONKURSU Z NAGRODAMI „Mactronic Energetab”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs pod nazwą „Mactronic Energetab” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą przy ul. Stargardzka 4 we Wrocławiu (zwaną dalej „Mactronic”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa, nagrody, sposób wyłonienia laureatów oraz przekazania im przyznanych nagród.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie  firmy Mactronic w dziale Aktualności: http://www.mactronic.pl/pl/news.html w okresie od dnia 2014-09-15 do dnia 2014-09-18.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski, wyłącznie na targach ENERGETAB w Bielsku Białej

5. Konkurs będzie trwał od dnia 2014-09-16 do dnia 2014-09-18 .

6. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Mactronic.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) nie jest pracownikiem Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Mactronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

(określana dalej jako „Uczestnik”).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. Zadanie Konkursu polega na udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie umieszczone na stronie mactronic.pl. Uczestnicy dokonują odpowiedzi ustnie podczas wizytacji naszego stoiska na Targach ENERGETAB.

4. Pytanie konkursowe opublikowane jest w okresie trwania konkursu na stronie mactronic.pl

6. Listę zwycięzców organizator będzie przetrzymywał na stoisku targowycm

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

 

 

§ 3

PRZYZNANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1. Firma Mactronic funduje 12 (słownie: dwanaście) nagród konkursowych, które zostaną rozlosowane wśród Uczestników, którzy udzielą w danym dniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe

jak następuje:

1 dzień targów: - 1 x EPIC  3 x BLACK EYE MINI

2 dzień targów: - 1 x EPIC  3 x BLACK EYE MINI

3 dzień targów: - 1 x EPIC  3 x BLACK EYE MINI

2. Zwycięzca nagrody dnia zgodnie z § 3   pkt.1, zostanie wyłoniony drogą losowania każdego dnia trwania Konkursu a jego nazwa użytkownika umieszczona zostanie na stronie mactronic.pl

3. W losowaniu nagród (zgodnie z § 3  pkt. 1) wezmą udział uczestnicy, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe

4. Prawidłowa odpowiedź na pytanie Konkursu będzie wyświetlana w każdym dniu trwania akcji, po godzinie 22.00 w formie wpisu na stronie mactronic.pl

5. Zwycięzcy konkursu skontaktują się z Organizatorem za pośrednictwem telefonu, wiadomością prywatną w celu ustalenia szczegółów realizacji nagrody wymienionej w § 3   pkt. 1, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyniku, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na pośrednictwem Poczty Polskiej do 14 dni od momentu zakończenia Konkursu

7. Przyznane nagrody nie mogą być zamieniane na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nagród.

9. Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy nagrody.

10. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o zbliżonej: wartości pieniężnej i parametrach technicznych.

12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację na www.mactronic.,pl ich imion, nazwisk w celach konkursowych.

 

§ 4

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej – mailem, na adres marketing@mactronic.pl w terminie 14 dni od daty ostatniego losowania Konkursu tj. 2014-09-18 (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

2. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.

3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od upływu powyższego terminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Konkursu oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.mactronic.pl/pl/news.html

2. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. poczty, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej w tym w szczególności działania sieci Web, w ramach, której jest zaimplementowana strona www.facebook.com/mactronic) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.